CENNIK

Oferta

 • wyżywienie: śniadanie, obiad, podwieczorek
 • zajęcia dydaktyczno-wychowawcze oraz terapeutyczne wraz z pomocami dydaktycznymi: język angielski, rytmika, zajęcia plastyczne, matematyczne, przyrodnicze, warsztaty kulinarne, zajęcia logopedyczne, sensoryczne, korekcyjne, taneczne,  i wiele innych  według planu miesięcznego.
 • przesiewowe badanie logopedyczne i stałą opiekę logopedyczną
 • diagnostykę i pomoc fizjoterapeuty
 • realizację ogólnopolskich programów wspierających rozwój dziecka
 • wyposażenie sal dydaktycznych w niezbędne akcesoria oraz sprzęt multimedialny
 • zatrudnienie wykwalifikowanej kadrę pedagogicznej;
 • realizacji celów i zadań określonych w ustawie o systemie oświaty i przepisach wydanych na jej podstawie;
 • zapewnienia dziecku bezpieczeństwa w czasie pobytu w budynku placówki oraz trakcie zajęć i poza terenem Przedszkola;
 • wspomaganie rozwoju zgodnie z wrodzonym potencjałem i możliwościami oraz uwzględnieniem warunków społeczno-kulturowo-przyrodniczych;
 • stworzenia odpowiednich warunków do realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego zgodnej z obowiązującymi przepisami BHP i ppoż;
 • traktowanie każdego dziecka jak najważniejszego podmiotu procesu dydaktyczno-wychowawczego, ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych możliwości i potrzeb rozwojowych;
 • podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej;
 • pomoc psychologiczno-pedagogiczno i specjalistyczną;
 • przygotowanie do osiągnięcia gotowości szkolnej i podjęcia nauki w szkole.

Zapraszamy dzieci z orzeczeniami czesne 0 zł

 

ZAPISY

Zapisy dzieci trwają przez cały rok kalendarzowy. Liczba miejsc jest ograniczona. O przyjęciach decyduje kolejność zgłoszeń. W celu zapisania dziecka do Słoneczka prosimy o kontakt z właścicielem naszej placówki i o wypełnienie Karty Zgłoszenia.

Ponadto informujemy że:
Ponadto informujemy, że realizujemy obowiązek przedszkolny sześciolatka.