PROGRAM DYDAKTYCZNY

Naszym głównym założeniem jest, rozwijanie potencjału  dziecka poprzez wyzwalanie jego aktywności własnej, a tym samym, nowe szersze spojrzenie na edukację i wychowanie dzieci najmłodszych we współczesnym świecie, oparte na wdrażaniu metod pracy wspierających holistyczny rozwój, czyli całościowe postrzeganie dziecka biorąc pod uwagę, że wszystko co najważniejsze i najistotniejsze dla życia człowieka dzieje się przez pierwsze 6 lat życia.

Pedagogika holistyczna, jest współczesnym, nowatorskim kierunkiem pedagogicznym, stosowana jako proces uczenia poprzez działanie wspierające wszechstronny rozwój dziecka – człowieka, uwzględniając całokształt oddziaływań zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych. Doświadczenia edukacyjne zdobyte w przedszkolu maja znaczący wpływ na cały późniejszy przebieg edukacji szkolnej.
Chcąc stworzyć optymalne warunki do rozwoju dziecka staramy się zapewnić ciekawą pod względem dydaktycznym – przestrzeń do zabaw dziecięcych a swoje działania opieramy na przemyślanej edukacji opartej na różnorodnych nowatorskich i innowacyjnych, metodach i formach pracy.

Realizujemy podstawę programowa wychowania przedszkolnego poprzez efektywne nauczanie, stosowanie nowatorskich metod, w celu uzyskania wysokiej gotowości szkolnej w oparciu o diagnozowanie umiejętności dziecka, a w szczególności realizację rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego, w określonych obszarach rozwojowych.
w oparciu o wybrane programy wychowania przedszkolnego dopuszczone do realizacji przez MEN

W roku szkolnym 2021/2022 korzystamy z programu MAC- „Odkrywam siebie- Złota kolekcja” Wiesława Żaba-Żabińska,

jako innowacje pedagogiczne w naszej placówce wprowadzamy:

Emocje/TUS -zajęcia mają na celu trenowanie adekwatnych zachowań społecznych, umiejętności komunikacji, współpracy w grupie, naukę przestrzegania zasad, samokontroli, rozumienia i kontrolowania emocji, pracę nad rozwiązywaniem konfliktów. Zajęcia rozwijają pozytywną motywację, wiarę we własne możliwości i poczucie własnej wartości, a także kształtują empatię oraz wzajemny szacunek.

𝑴𝒊𝒆̨𝒅𝒛𝒚𝒏𝒂𝒓𝒐𝒅𝒐𝒘𝒚 𝒑𝒓𝒐𝒋𝒆𝒌𝒕 𝒆𝒅𝒖𝒌𝒂𝒄𝒚𝒋𝒏𝒚 𝑬𝒎𝒐𝒄𝒋𝒂 

Metoda Aktywnego słuchania wg Batii Strauss –daje dzieciom okazję uczestniczenia w utworze muzycznym, przeniknięcia do jego struktury, a w konsekwencji radosny i rozumny odbiór dzieła. Dzieci odczuwają i przeżywają radość wspólnoty tworzenia, dostępną, jakby się mogło wydawać, tylko artystom. Metoda aktywnego słuchania muzyki pozwala na swobodną zamianę ról, jakie mogą pełnić dzieci w danym utworze muzycznym, raz występując w roli wykonawcy, a za chwilę wcielając się w dyrygenta. Dzięki tej metodzie, kształcą swoją wyobraźnię dźwiękową. A utwór, mimo wielokrotnego słuchania nie traci na atrakcyjności. Słuchanie muzyki metodą Batii Strauss integruje różne formy aktywności: słuchanie, granie, tańczenie i śpiewanie z elementami pantomimy, dramy i różnych form plastycznych.

Kodowanie/Programowanie -matematyka dla przedszkolaka –  Przedszkolak uczy się w toku działania na przedmiotach rzeczywistych, lub ich symbolicznych odpowiednikach. Ważne jest również wtopienie aktywności umysłowej dziecka, w jego aktywność fizyczną. W ten sposób rozwija się myślenie, tworzą się pojęcia i dziecko nabywa nowe umiejętności, lub doskonali i utrwala, już nabyte. głównym założeniem wprowadzenia takich zajęć  jest rozwijanie u dzieci przede wszystkim umiejętności logicznego myślenia i wyobraźni przestrzennej. W czasie zajęć opartych na pozycjach Anny Świć „KODOWANIE NA DYWANIE” przedszkolaki rozwijać będą podstawowe funkcje poznawcze: pamięć, koncentrację uwagi analizę i syntezę wzrokową oraz koordynację ruchową. Kodując, można realizować podstawę programową wychowania przedszkolnego i dodatkowo wzbogacać ją o treści, które nie są w niej zawarte.

 

Czytanie globalne – Metoda globalna polega na nauce czytania od „czytania bez liter”, poprzez rozpoznawanie wyrazów jako całości. Dzieci w wieku przedszkolnym mają, bowiem znakomitą pamięć i zapamiętywanie wyrazów jako całości przychodzi im z nadzwyczajną łatwością. Kiedy maluch uczy się czytać, nie tylko umiejętność posuwa się wielkimi krokami, lecz również rozwija się jego ciekawość, myślenie i zainteresowanie, które wpływają na wzrost inteligencji. W okresie przedszkolnym uwaga dziecka skupia się jedynie na rzeczach najbardziej rzucających się  w oczy. Głównym celem nauki czytania metodą globalną jest dla nas, przede wszystkim wprowadzenie dzieci w świat słowa pisanego, zainteresowanie ich słowem pisanym oraz stymulacja rozwoju umysłowego, po przez etapy: wizytówki – wyposażenie sali, nazywanie świata – pojedyncze słowa oraz proste wyrażenia dwu wyrazowe, proste zdania oraz poznawanie poszczególnych liter w wyrazach.

ponadto nasze działania opieramy na:

Edukacja przez ruch Doroty Dziamskiej – „dziecko w kontekście ze światem zewnętrznym odczuwa intuicyjnie naturalną potrzebę wyrażania siebie” – profesor Ryszard Więckowski
Edukacja przez ruch (EPR). Głównym założeniem systemu EPR jest planowanie ruchu jako podstawy do wyzwalania własnej aktywności poznawczej dziecka oraz wykorzystywanie naturalnego ruchu organizmu w procesie uczenia sprzyjającemu rozwojowi wyobraźni. W metodzie edukacji przez ruch, nauczyciel odgrywa ogromne znaczenie w procesie poznawania, w którym otwiera dziecku „drzwi” do edukacji poprzez rozumienie, l wspieranie, wyjaśnianie, aktywizowanie do uczenia. Dziecko uczestnicząc w zabawach dydaktycznych EPR nadaje wiedzy i umiejętnością znaczenie, które wykorzystuje w kolejnym działaniu. Proces ten jest przepełniony ruchem, zabawą, naturalnymi sytuacjami, w których dziecko wyrażając swój stan emocjonalny zaczyna rozwijać mowę korzystać z wyobraźni planując działanie, podejmuje decyzje od działaniu rozwiązując problem, uaktywnia myślenie, uczy się rozwiązywania problemów, podejmowania decyzji, planowania działania, pobudza wyobraźnię. Ta metoda odgrywa ogromne znaczenie w procesie edukacji, w której dziecko zostaje włączone w proces zintegrowanego uczenia, pomaga w uzyskaniu pełnej gotowości szkolnej, w której dziecko tworząc uruchamia rozwój poznawczy, fizyczny, emocjonalny, społeczny.

Metoda dobrego startu (MDS) Marty Bogdanowicz – założeniem metody dobrego startu jest jednoczesne rozwijanie funkcji wzrokowych, słuchowych, językowych, dotykowo-kinestetycznych (czucie dotyku i ruchu) i motorycznych oraz ich współdziałania, czyli integracji percepcyjno-motorycznej. Celem metody jest także kształtowanie lateralizacji (ustalenie ręki dominującej) oraz orientacji ciała i przestrzeni. Metoda ta służy rozwijaniu aktywności umysłowej dziecka poprzez odpowiednio zorganizowaną zabawę i aktywne wielozmysłowe uczenie symboli graficznych: łatwych wzorów, wzorów litero podobnych, liter i znaków matematycznych. Usprawnia psychomotorykę, a tym samym lepsze funkcjonowanie w środowisku rówieśniczym jak również znacząco wpływa na przygotowanie dzieci do nauki czytania i pisania. Zajęcia prowadzone MDS zawsze są dostosowane do możliwości dzieci, ich potrzeb edukacyjnych.

Metoda KLANZY, odwołuje się do pedagogiki zabawy poprzez rozwijanie potencjału twórczego dzieci, wyzwalanie aktywności  własnej w atmosferze wzajemnej akceptacji i zrozumienia.
Główne założenia tej metody to przekonanie o możliwościach rozwojowych każdego dziecka, w oparciu o dobre relacje i umiejętność współpracy w podejmowanych pozytywnych działaniach przez grupę. Pedagogika zabawy wykorzystuje urozmaicone propozycje, które mogą uatrakcyjnić tradycyjne nauczanie i wychowanie dzieci:

  • zabawy ułatwiające wejście w grupę, poznanie nowego otoczenia
  • zabawy rozluźniające, odprężające, wykorzystujące ruch, taniec, gest
  • zabawy ułatwiające wprowadzenie tematu, pozwalające poznać odczucia, doświadczenia, potrzeby i oczekiwania innych
  • gry dydaktyczne, polegające na przedstawieniu określonych treści w formie problemu i poszukiwanie rozwiązań;
  • gry dyskusyjne, polegające na analizowaniu określonego problemu, z włączeniem doświadczenia;
  • metody ułatwiające przekaz informacji zwrotnej;
  • działania parateatralne, wykorzystanie gry z podziałem na role;
  • zabawy umożliwiające samoocen, poznanie własnej wartości i spontanicznych zachowań;
  • zabawy integrujące dużą grupę, wspólna aktywna zabawa bez podziału na bawiących się i obserwatorów, bez rywalizacji.

I inne, m.in.:

 • małe formy teatralne- parateatralne techniki , odgrywanie scenek rodzajowych, współtworzenie, swobodna interpretacja i improwizacja słowno-ruchowa;
 • muzyka z rytmiką – wychowanie dla muzyki i przez muzykę, improwizacje i zabawy muzyczno-ruchowe, wypowiadanie się: ruchem, gestem, mimiką, tworzenie i słuchanie muzyki, rozróżnianie dźwięków, śpiew, gra na instrumentach muzycznych;
 • taniec z muzykoterapią, terapia muzyką – relaksowanie, odprężanie, wprowadzanie układów tanecznych do muzyki, ujawnianie zdolności twórczych;

     

Program nauczania języka angielskiego i języka włoskiego to uwrażliwienie na nowy język , stymulowanie rozwoju ogólnej inteligencji dziecka. Wprowadzenie dzieci w świat języka obcego poprzez zabawy słowno-ruchowe ,gry oraz czynności w których wykorzystuje się muzykę, słowo i ruch. Nauczanie języka obcego następuje w oparciu o otaczającą je rzeczywistość

Wszystkie powyższe działania nauczycieli oparte są na ustawicznym, ciągłym podnoszeniu swoich kwalifikacji, kompetencji zawodowych, uczestnicząc w szkoleniach, warsztatach kursach wykorzystują i pracują w oparciu o różnorodne właściwe metody pracy, które pobudzają myślenie, doskonalą zdolności poznawcze, ale także pozytywnie wpływają na kształtowanie się osobowości, w tym poczucia własnej wartości.

Nasza placówka w tym roku bierze udział w kilku projektach, zgodnych z podstawą programową i zajęciami prowadzonymi w placówce

Ramowy rozkład dnia

PONIEDZIAŁEK:
WTOREK:
ŚRODA:
CZWARTEK:
PIĄTEK: